• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ПРАВИЛА ВНУТРІШКІЛЬНОГО РОЗПОРЯДКУ РОТМІСТРІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ

ПРАВА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Здобувачі освіти закладу загальної середньої освіти с.Ротмістрівка Ротмістрівської сільської ради мають право:

- на отримання якісних освітніх послуг в освітньому закладі, зокрема - профільної спрямованості, в тому числі - за індивідуальною формою навчання за станом здоров’я;

- на організацію екстерну по факту зарахування до школи, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України про загальну середню освіту, діючого Статуту навчального закладу, на підставі відповідного наказу по школі;

- на охорону, забезпечення та захист своїх законних прав, свобод та інтересів у закладі освіти, захист з боку школи від будь-яких форм психічного та фізичного насилля, жорстокого поводження в сім’ї, середовищі однолітків та ін.;

- на безпечні умови навчання та праці в школі, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час освітнього процесу, у тому числі - в позаурочний період;

- на вибір предметів варіативної складової освітньої програми (курсів за вибором, спецкурсів, факультативів та ін.), на висунення пропозицій щодо профілізації навчання в старшій школі;

- на використання наукової, навчальної, матеріально- технічної бази закладу освіти;

- на оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту, розвиток обдарованості;

- на вибір гуртків, секцій та студій, що працюють на базі освітнього закладу, на участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами і та ін. поза межами освітнього закладу;

- на вільний виклад поглядів та переконань, участь в роботі органів державно-громадського самоврядування освітнього закладу.

ОБОВ'ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Здобувачі освіти закладу загальної середньої освіти с. Ротмістрівка Ротмістрівської сільської ради зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

- дотримуватись режиму роботи ніколи, розкладу навчальних та виховних занять, графіку чергування по школі та класу;

- приходити до школи не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку навчального заняття у дні, коли учень не задіяний у чергуванні по школі;

- дотримуватись правил особистої гігієни, витримувати санітарно-гігієнічні норми, правила безпеки життєдіяльності;

- не знаходитись у верхньому одязі, дотримуючись правил користування шкільною роздягальнею;

- використовувати для занять у спортивній залі тільки спеціальний одяг (спортивну форму) та спеціальне взуття;

- сприяти дотриманню громадського порядку в освітньому закладі, охороні, безпеці здоров’я та життя усіх членів шкільного колективу;

- підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з однолітками та дорослими;

- брати участь в різноманітних заходах, організованих у школі та за її межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та полікультурної компетенцій;

- використовувати атрибутику шкільної організації у практиці повсякденного життя, при виконанні представницької функції, знати та уміти виконувати гімн школи;

- своїм рівнем інтелектуально-творчих, спортивних досягнень сприяти ствердженню та закріпленню позитивного іміджу школи на ринку освітніх послуг.

ПЕРЕЛІК ЗАБОРОНЕНОГО

Здобувачам освіти закладу загальної середньої освіти с.Ротмістрівка Ротмістрівської сільської ради категорично забороняється:

- припускатися пропусків занять без поважної причини, у разі наявності поважної причини - залишати навчальний заклад без попередження класного керівника або чергового вчителя, адміністрації школи;

- порушувати дисципліну під час навчальних занять та виховних заходів, на перервах, залишати кабінет (спортивну залу, актову залу тощо) без дозволу педагога;

- припускатися дій, у тому числі - у формі висловлень, що порушують права працівників закладу, а також інших учасників освітнього процесу, зокрема - на охорону та захист людської честі та гідності;

- розв’язувати будь-які конфліктні ситуації шляхом насильства, з’ясовувати особистісні, неформальні стосунки один з одним без присутності педагогічних працівників закладу;

- виходити за межі шкільної території протягом навчального дня;

- на свій розсуд, без узгодження з педагогом (іншим відповідальним працівником навчального закладу) користуватися шкільним майном, своїми діями приносити збитки навчально-методичній та матеріально-технічній базі школи;

- знаходитись у шкільних приміщеннях (кабінетах, класних кімнатах, спортивній залі, їдальні, роздягальні тощо) без нагляду педагогічних працівників або інших відповідальних працівників навчального закладу;

- використовувати мобільні телефони, фотоапарати, планшети та іншу індивідуальну техніку під час освітнього процесу, якщо цього не потребує зміст заняття, дозволено вчителем;

- вживати і розповсюджувати наркотичні, токсичні тощо препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні освітнього закладу та на його території, поза нею;

- використовувати піар-технології у будь-яких видах та формах на підтримку або засудження політичних партій, релігійних течій, конфесій, угрупувань тощо, зокрема - молодіжних, в освітньому закладі та його території;

приносити до школи та на її територію вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини, холодну, газову, пневматичну та вогнепальну зброю.ПРАВА БАТЬКІВ (ОСІБ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ)

Стаття 55 ЗУ «Про освіту»

Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

- брати участь у роботі органів державно-громадського самоврядування шкільного рівня (батьківському комітеті, Раді школи, шкільній Раді профілактики правопорушень), інших рівнів – громади, обласного;

- вносити пропозиції щодо поліпшення якості освітніх послуг у закладі, організації освітнього процесу, покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи, брати участь у їх реалізації на благодійних началах;

- звертатися до педагогічних працівників закладу освіти в індивідуальному порядку, колективній формі щодо вирішення питань навчання, виховання та розвитку дитини, проблем в учнівському колективі;

- отримувати від закладу освіти кваліфіковану допомогу (інформаційну, консультативну та іншого порядку) щодо дотримання, охорони та захисту прав, свобод та інтересів дитини, членів його сім’ї;

- вимагати дотримання в закладі освіти громадського порядку, всіх видів безпеки життєдіяльності, всебічно цьому сприяючи;

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до закладу освіти, органів управління освітою з питань освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

- подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ (ОСІБ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ)

Стаття 55 ЗУ «Про освіту»

Батьки та особи, що їх замінюють, зобов'язані:

- забезпечувати дитині гідне утримання, відповідні умови для навчальних занять, занять за інтересами;

- здійснювати контроль за рівнем організації та якості дозвілля дітей у позаурочний час;

- проводити систематичну роботу з дитиною з метою її безпеки, профілактики травматизму та нещасних випадків, з метою недопущення впливу на дитину негативних соціальних явищ (тютюнопаління, наркоманії, комп’ютерної залежності та ін.);

- систематично відвідувати заклад освіти для з’ясування питань навчання, виховання і розвитку дитини як в індивідуальному порядку, так і за запрошенням на батьківські збори, на інші заходи, що стосуються взаємодії сім’ї та школи.

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

- сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

ПЕРЕЛІК ЗАБОРОНЕНОГО

Батькам (особам, що їх замінюють), відвідувачам закладу освіти забороняється:

- ухилятися від виконання своїх обов'язків, утримання, забезпечення відповідних умов для навчальних занять стосовно дітей;

- перешкоджати відвідуванню дітьми навчальних занять, запобігати розвиткові особистих здібностей дітей, формуванню в них основних компетенцій;

- застосовувати стосовно дітей будь-які форми психічного або фізичного насилля, припускатися жорстокого поводження з дітьми;

- незаконно використовувати дитячу працю, допускати участь дітей у будь-яких торгівельних та інших операціях;

- змушувати дитину брати участь у релігійних заходах, діяльності політичних партій, інших угрупувань тощо;

- з’ясовувати у приміщенні та на території школи будь-які стосунки, непорозуміння, розв’язувати будь-які конфліктні ситуації з дітьми (як власними, так і з тими, що не входять у склад сім’ї) без присутності педагогічних працівників закладу;

- перешкоджати своїми діями освітньому процесу (в тому числі - відволікати вчителя від виконання своїх обов'язків для вирішення організаційних, господарчих питань, з'ясування непорозумінь тощо);

- перебувати на території закладу у нетверезому стані, під дією наркотичних, токсичних речовин тощо;

- палити у приміщенні школи, на її території, поряд з територією школи;

- вживати і розповсюджувати наркотичні, токсичні тощо препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні закладу освіти та на його території, поза нею;

- використовувати піар - технології у будь - яких видах та формах на підтримку або засудження політичних партій, релігійних течій, конфесій, угрупувань тощо, зокрема - молодіжних, у закладі освіти та його території;

- приносити до школи та на її територію вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини, холодну, газову, пневматичну та вогнепальну зброю.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

Батьки (особи, що їх замінюють), відвідувачі школи, які припустилися порушень, визначених даними Правилами внутрішкільного розпорядку, притягуються за поданням керівника або уповноваженого ним працівника до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством

ЗАОХОЧЕННЯ

До батьків (осіб, що їх замінюють) можуть бути застосовані різні форми заохочень: відзначення подякою, грамотою шкільного рівня - за активну участь у житті класу, за відповідальне ставлення до виховання сина/доньки (за поданням класного керівника); за активну участь у житті школи (за поданням Ради школи)

Кiлькiсть переглядiв: 159

Коментарi